REGULAMIN SPRZEDAŻY

REGULAMIN SKLEPU NA STRONIE

www.nawiasotwarty.pl/sklep

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży produktów w poprzez sklep znajdujący się pod adresem URL https://nawiasotwarty.pl/sklep/, zwany dalej SKLEPEM.

 2. Sklep prowadzony jest przez Paulinę Jarząbek, na zasadach działalności nierejestrowanej.

 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:

adres internetowy – https://nawiasotwarty.pl/sklep/

kontakt przez wiadomość e-mail: paulina(at)nawiasotwarty.pl

 1. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://nawiasotwarty.pl/polityka-prywatnosci/.

 2. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta dostępu do Internetu oraz posiadania poczty elektronicznej e-mail.

 4. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną dla osób fizycznych.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://nawiasotwarty.pl/sklep/, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2. Sprzedająca – Paulina Jarząbek, właścicielka domeny www.nawiasotwarty.pl.

3. Klient – każda osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument.

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze sprzedającą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Sprzedająca – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności nierejstrowanej.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

  1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu ręcznie robionych kartek, albumów i papierowych prezentów.

  2. Oferowane przedmioty są rękodziełem.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja / urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  1. aktywne łącze internetowe,

  2. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

  3. aktywny adres poczty elektronicznej

  4. aktywne konto bankowe, z możliwością dokonania przelewu internetowego lub tradycyjnego.

 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i / lub oprogramowania.

 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 1. dokładny opis danego produktu i jego cech;

 2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z ewentualnymi podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

 3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

 4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedającą.

 5. Dokonanie zakupu Produktu ułatwia założenie konta na stronie https://nawiasotwarty.pl/sklep/ (zakładka MOJE KONTO): podgląd zamówień, stan realizacji itp. Postępowanie z przekazanymi danymi określa Polityka Prywatności. 

 6. Składanie zamówienia odbywa się po wyborze przez kupującego interesującego go przedmiotu spośród znajdujących się w ofercie na stronie https://nawiasotwarty.pl/sklep/.

 7. Przedmioty podzielone są na kategorie i podkategorie. Wybór przedmiotu potwierdza się przyciskiem DODAJ DO KOSZYKA. Finalizacja zamówienia odbywa się w zakładce KOSZYK. Tam też doliczone zostają koszty przesyłki.  

   1. Imię i nazwisko

   2. Adres e-mail

   3. Numer telefonu

   4. Dane adresowe do wysyłki.

 8. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu. Akceptacja Regulaminu w formularzu zamówienia jest konieczna do jego złożenia. 

 9. Klient potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem KUPUJĘ I PŁACĘ, czym zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty w określonym terminie. Realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedającej.

 10. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają konieczne podatki. Końcowa cena przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki do zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

 11. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

 12. Zamówienie uważa się za złożone po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta w zwrotnej informacji mailowej. Przyjęcie zamówienia nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem jego realizacji.

 13. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności przekazanych przez Klienta danych. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

 14. Sklep może anulować zamówienie, jeśli Klient nie uiści należnej zapłaty za jego realizację w określonym terminie.

 15. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 16. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 17. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) przelew na wskazane konto (przedpłata).

 1. Termin na wykonanie płatności wynosi do 3 dni roboczych (liczone w dobach). Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane a przedmiot wróci do sprzedaży.

 2. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt (płatność z góry).

 4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Paczkomatów InPost, chyba że Strony postanowią inaczej. Koszt przesyłki paczkomatem wynosi 13 zł.  

 5. Wysyłka odbywa się na terenie Polski. Na razie nie ma możliwości wysyłki zagranicznej.

 6. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę, chyba że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania.

 7. O wysłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wysyłce Paczkomatem Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer do śledzenia przesyłki. Przy ewentualnym wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.

 8. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.

 9. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 10. Wraz z informacją o wysyłce produktu Sklep wysyła drogą mailową formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 11. Wraz z Produktem wysyłana jest Faktura Bez VAT, potwierdzająca dokonanie zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia Faktury bez VAT:

  1. Imię i nazwisko/firmę,

  2. Adres zamieszkania/siedziby,

  3. Numer zamówienia,

  4. Adres korespondencyjny.

Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 1. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres paulina@nawiasotwarty.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny udostępniony na życzenie Klienta. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL https://nawiasotwarty.pl/wp-content/uploads/2021/08/FORMULARZ-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY.doc zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://nawiasotwarty.pl/wp-content/uploads/2021/08/FORMULARZ-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY.doc

Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres podany przez Sprzedającą lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący Konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązania do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

 • platforma Online Disputes Resolution (ODR), dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załączniki do Regulaminu

Załącznik do Regulaminu nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

   1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;

d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

   1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy, Paulinę Jarząbek, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informuję, że oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą elektroniczną).

   2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, na adres e-mail paulina(at)nawiasotwarty.pl. Odebranie oświadczenia potwierdzę w wiadomości zwrotnej.

   1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócę Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać mi rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik do Regulaminu nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne. Adres korespondencyjny inny niż adres e-mail zostanie podany na życzenie Konsumenta.

Adresat:

Paulina Jarząbek

Ul. ………………………………………………….

… – ……… ………………………………………….

e-mail – paulina@nawiasotwarty.pl

Ja / My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobierz:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY